NightForce 8-32x56 NXS MLR

NightForce 8-32x56 NXS MLR

Nkdy koncem jara 2010 se mi naskytla pleitost vyzkouet a zakoupit tuto optiku od svtoznmho vrobce pro profesionln sloky.

Ne, e by mi NS Diamond 10-50x60 vadil, ale toto byla pleitost, kter se neodmta a kter se naskytne jednou za desetilet.
Tedy po vyzkouen mi bez debat skonil v kapse :)

Zde se Vm v krtkosti budu snait njak popsat jej vlastnosti ...

Parametry pukohledu:


Zvten 8-32x
Prmr objektivu 56mm
Prmr okulru 36mm
Zorn pole ve 100y (91m) 12.1ft @ 8x 3.1ft @ 32x
On relif 98mm
Rozsah horizontln rektifikace 45 MOA
Rozsah vertikln rektifikace 65 MOA
Krok klikn 0,250 MOA (1/4 MOA)
Prmr tubusu 30mm
Max dlka pro uchycen monte 170mm
Vha 965g
Celkov dlka 404mm (bez slunen clony)
Paralaxa Od 41m
Osnova MLR

Ceny u ns v R dosahuj astronomickch, a absurdnch rozmr a snad proto nejsou tak rozen (vlastn prv proto), natst se cena venku pohybuje zcela nkde jinde...

Optiky NF se d ci, e pat ke svtov pice. Kad kus je testovn a pokud projde, tak je odesln na pulty. Pro pklad jsou optiky testovny na podchlazen a hodinu udrovn na teplot -27C a rznm pechodu na teplotu +121C, kde je takt udrovna hodinu a ve nkolikrt za sebou. Piem si optika pi obou teplotch mus zachovat nstel a nesm se mlit...

Optika je zabalena v robustn krabici o profilu rovnostrannho trojhelnku... pi jejm oteven zjistme, e je ve pevn pichyceno a chrnno od vekrch vnjch vliv (ne, e by to NF optiky potebovaly :) Obsahem balen je pukohled, neoprenov spojen krytky, itn a inbus ... Na rozdl od jinch prodejc optik zde je velk zsoba "literatury" - warranty card se seriovm slem, manual, a dokonce i nkdy tolik dleit manual k osnov a njak letky s obrzky konstrukce a typ optik...

Optika sama o sob je ndhern kus eleza, ve je precizn zpracovno (vak jste to tak 2x zaplatili :))) , kad krok hejbltek je jasn, pesn a pocitov i slyiteln iteln...

Varianta NXS pat do taktick ady pukohled NF... dal monou variantou jsou BenchRest modely i kompakt modely (o tch nemm dn info)... oproti BR optikm se li ovldnm paralaxy, podsvcen, krokem turret, prstencem zmny zvten a optick korekce...

Paralaxa:

Varianta NXS m ovldn paralaxy na boku (BR ji m na objektivu), kde je kombinovan s psvitem. Nem znaen vzdlenosti (pouiteln je minimln od cca 40m) - vyplv to z taktickho pouit - neuruje se j vzdlenost ale pouze ostrost obrazu... Psvit m pouze 2 polohy ON/OFF (narozdl od BR verze s 11 kroky intenzity) a zapn se vytaenm paralaxy vn optiky. Sla psvitu se d telovat malm pokem umstnm v paralaxe - klasicky se odroubuje kryc vko, vypadne baterka a ejhle, je tam roubek na telling inteznity ...

Turrety:

Komnky jsou jasn a iteln znaeny, plus smry a oznaen UP/DOWN i L/R je znzornno i na tubusu u jejich pat... Krok je jasn slyiteln a zcela urit i na pocit... Oten jde ztuha, ale zrove i jemn, pesn a to i v rukavicch... Nemm pocit, e by mohlo dojt samovoln i nechtn pi nhodnm stren do nich k petoen... Komnky maj znateln zdrsnn na jejich konci pro lep chop, co mohu jen chvlit. Tato verze m rozsah 65MOA UP/DOWN a 45MOA L/R, tedy rozsah je dostaten... Krok klikn je po 1/4MOA (BR m 1/8MOA)...

Okulr, zmna zvten, korekce:

Tak zde se NF vythl... tato st pat u celho pukohledu NXS (BR m ovldn toton s drtivou vtinou pukohled jinch znaek) k t "nejexotitj"... Zmna zvten se provd celm okulrem - tedy ne klasicky prstencem, ale poslednmi cca 6 cm - chod je tuh, plynul, nikde nic nezadrhv a nepituhuje. Zde bych jen vytkl malou praktickou vc - rozsah zvten je cca 300 stupnu, tedy oteven krytka by pi zmnch zvten v celm rozsahu PUTUJE KOLEM DOKOLA... Ale dodvan neoprenov krytky jsou stejn inn a i tak praktick...

Dioptrick korekce je vc vychytan :) Posledn prstenec funguje jako aretan i kontra matka. Pi jejm povolen lze otet koncem okulru a zvolit patin dioptrie, potom sta jen prstenec pocitov na slu doroubovat k okulru, utahnout a ejhle d se opt celm okulrem mnit zvten... M obava, e se to bude povolovat, se ukzala jako naprosto zbyten - a vbec celkov pocit z cel optiky je, e ve je na chlup pesn a fungujc ...

Osnova:

Osnovu jsem zvolil MLR - je to osnova vytvoen pro taktick pouit a stelbu na dlouh vzdlenosti. Je v MRAD, tedy ekvivalent MilDotu, ale jej vhodou prv oproti nmu je pouit rek, nikoli teek...
Tzv. Ranging power (zvten, kdy dlec ukazuje prv 1MIL) je zde 22x, co nen obvykl - "vtina" optik mv tento daj kolem zvten 10x. Ale opt to vylpv z uren pkohledu.

NF garantuje libovolnou zmnu osnovy - sta jenom zaslat a v rmci garance vymn oky a zmrn k do jedn z destky jejich podob...

Zvr:

Plakal jsem, doopravdy jsem plakal kdy jsem tahal bankovky z kapsy, ale jak jsem dostal tuhle optiku do ruky, pestal jsem litovat... Mon zas zanu, a mi na to pijde drah polovika :)

Optika je pesn to co jsem pocitov chtl... Nikko mlo asn obraz za krsnho poas, ale v dob koukn pes tohle NF lilo jak z konve, bylo zataeno a obraz byl zcela bezkonkurenn.

Po nasazen optiky na pukohled teprve vynikla jeho "krsa".
Ideln vzdlenost oka od okulru se pohybuje kolem 9-10cm, tedy pukohled v jeho dlce je lehce posunut vped, ale dky jeho prmrnm rozmrm se vejde na kadou flintu.

Prvn testovac nstely probhly za jasnho dne, pi teplot cca 23C.
Na minimln zvten je obraz naprosto bezkonkurenn - m reln podn barev, pirozenou sytost a dn zkreslen ... Na nejvt zvten je patrn zkreslen na okraji, ale sted a vtina obrazu je stle kontrastn a ist, bez jakhokoli zkreslen.
Zkouel jsem rozdl obrazu bez a se slunen clonou a mohu ci, e i pi mrnm zataen oblohy je obraz stle stejny. Tedy mm slunen clonu nasazenou neustle.

Celkov mne optika nadchla - bylo to pesn to, co jsem poteboval - byteln konstrukce a ist obraz, kter je beze zmn i pi zhorench svtelnch podmnkch.

Pokud ale pemlte o velmi drah optice a Vae uren je pouze pro terovou stelbu, tak doporuuji se podvat po optikch znaky Zeiss, Swarovski anebo March. NightForce je primrn uren na taktick pouit - obraz m v porovnn s jinmi optikami vborn, ale ve uveden znaky maj obraz jet o chlup lep. Nicmn NF vyvauje obraz vysokou odolnost a blbuvzdornost.

Fotogalerie:


NightForce 8-32x56 NXS MLR NightForce 8-32x56 NXS MLR NightForce 8-32x56 NXS MLR NightForce 8-32x56 NXS MLR NightForce 8-32x56 NXS MLR NightForce 8-32x56 NXS MLR NightForce 8-32x56 NXS MLR NightForce 8-32x56 NXS MLR NightForce 8-32x56 NXS MLR NightForce 8-32x56 NXS MLR NightForce 8-32x56 NXS MLR NightForce 8-32x56 NXS MLR NightForce 8-32x56 NXS MLR NightForce 8-32x56 NXS MLR NightForce 8-32x56 NXS MLR NightForce 8-32x56 NXS MLR NightForce 8-32x56 NXS MLR NightForce 8-32x56 NXS MLR NightForce 8-32x56 NXS MLR NightForce 8-32x56 NXS MLR


Sponzory Taktick malorky jsou:

Bohemia Air Soft Alsa Pro Army shop Armed Army Shop 008 Best Patron Pebjen Dersol Euroshooting - Miroslav Varga Frogman Gun.cz Guncenter Otrokovice Gymnzium Teb Horck noviny Invisible Gear JP Tactical Kerberos Tactical Klinsk s.r.o. Neoren Levnetisky.cz Odeon optics Penshop Progun Sportkamery Steleck revue Stelnice Mal jezd Top Armyshop Vakent - Vclav Haman Vtz - pohry, medaile, sportovn trofeje


Partnery Taktick malorky jsou:

Facebook TM Frum Taktick malorky 102. przkumn prapor 38. prapor hloubkovho przkumu generla Husrka Airsoftveci Alexxxus Advokti-Zln Airsoft Morava Balistika.cz Ballistica.cz Frum mjGlock.com Open Air Gun League Steleck portl Target Shooter

- nahoru -


GSM:     739 667 326        |        ICQ:     586482698        |        Skype:     Grinch.cz        |        Email:     info@takticka-malorazka.cz

  Webcoding: Grinch a S474N  ●   Graphics: Grinch   ●   Copyright 2008-2024